Regulamin zajęć

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

2. Regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń organizowanych przez Akademię Wspinania TOP, w której prowadzącymi są:

– Damian Stępień
– Wojciech Iżykowski

3. Poprzez wydarzenie należy rozumieć: zajęcia, warsztaty, wyjazdy, obozy, treningi indywidualne, plany treningowe, sekcje, itp.

4. Opisy wydarzeń wraz z terminami, cenami oraz szczegółami dotyczącymi przebiegu i uczestnictwa dostępne są na stronie  https://topwspinanie.pl/ i mediach społecznościowych należących do Akademii.

5. Przystępując do uczestnictwa w wydarzeniach. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

WYDARZENIA

6. Na zajęcia obowiązują zapisy zgodnie z informacją umieszczoną na stronie https://topwspinanie.pl/ 

7. Uczestnik oprócz opłacenia uczestnictwa w zajęciach (link do cennika) zobowiązuje się zakupić wejście na obiekt, w którym prowadzone są zajęcia. Sprawdź aktualne ceny na http://bigwall.szczecin.pl/

8. Dzieci do czasu skończenia 18 lat w celu uczestnictwa w zajęciach zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych.

9. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w wydarzeniu, a w szczególności chorób serca i układu krążenia, chorób neurologicznych lub innych chorób mogących powodować utratę przytomności.

10. Nieobecność zgłoszona dzień przed zajęciami (poprzez e-mail info@topwspinanie.pl lub sms) daje możliwość odrobienia zajęć w trakcie ważności karnetu (również u innego prowadzącego po wcześniejszym umówieniu się). W innym przypadku osoba zapisana na zajęcia jest uważana za obecną, a wejście z karnetu jest pobierane. 

11. Dwie nieusprawiedliwione nieobecnościach z rzędu skutkują usunięciem uczestnika z listy zajęć.  

12. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób (poniżej czterech). Osoba, która dokonała rezerwacji w terminie, który został odwołany, może zdecydować, czy chce przenieść wpłatę na inny termin.

13. Wszelkie kontuzje czy zalecenia lekarza lub fizjoterapeuty należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia przed ich rozpoczęciem.

14. Jeżeli w trakcie zajęć wystąpią niepokojące objawy, bóle, drętwienia i inne zaburzenia czynności organizmu należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu.

15. W przypadku poważnej kontuzji, choroby lub innych zdarzeń losowych istnieje możliwość zawieszenia karnetu.

16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wspinanie to sport ekstremalny mogący stwarzać ryzyko utraty zdrowia, życia oraz wystąpienia kontuzji nawet w przypadku przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz zachowania pełnej staranności działania i przestrzegania zalecanych procedur. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy doznane w trakcie zajęć. 

17. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot za niezrealizowane zajęcia.

18. Jeżeli zajęcia nie odbywają się z przyczyn leżących po stronie organizatora to ważność karnetu zostaje przedłużona o odwołane zajęcia.

19. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników, którzy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględnego i natychmiastowego wykonywania poleceń prowadzącego w czasie trwania zajęć.

20. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt (z wyjątkiem butów wspinaczkowych), chyba że w opisie Wydarzenia znajdującym się na https://topwspinanie.pl/ wskazano inaczej.

21. Za powierzony sprzęt odpowiada Uczestnik i zobowiązany jest on do bezzwłocznego poinformowania instruktora o podejrzeniach dotyczących awarii lub zniszczenia sprzętu.

22. Osoby pełnoletnie mogą zostać obciążone kosztami w przypadku zagubienia lub uszkodzenia sprzętu. Za osoby niepełnoletnie taki sam zakres odpowiedzialności ponoszą rodzice.

23. W przypadku korzystania przez Uczestnika zajęć z własnego sprzętu, z uwagi na fakt niemożność weryfikacji stanu technicznego sprzętu, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w związku z jego użytkowaniem.

24. Program wydarzeń organizowanych w terenie w uzasadnionych przypadkach wynikających z uwarunkowań pogodowych może ulec zmianie. Kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć w terenie, mogą się one odbyć na sztucznych obiektach.

25. Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionej opłaty za udział w wyjeździe lub obozie wyłącznie, gdy odwołanie wydarzenia leży po stronie Organizatora. 

26. W momencie zgłoszenia się na wyjazd/obóz Akademia pobiera bezzwrotną opłatę za ich organizację. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju wyjazdu, a jej wartość jest wskazana na stronie internetowej oraz w mailu potwierdzającym rezerwację. Pozostała część opłaty powinna zostać wpłacona na konto podmiotu odpowiedzialnego za dany wyjazd. Dane do przelewu znajdują się  każdorazowo w opisie wydarzenia lub w mailu potwierdzającym rezerwację. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Wydarzenie.

27. Nieprzestrzeganie przez uczestników zasad wynikających z Regulaminu, niewykonywanie poleceń instruktora i inne przypadki niesubordynacji lub przypadki stwarzania zagrożenia dla innych uczestników może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Wydarzeniu bez prawa domagania się zwrotu jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty.

28. Zabrania się uczestnictwa w wydarzeniach pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

DANE OSOBOWE

29. Realizacja wyjazdów oraz sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.

30. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

31. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

32. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej organizatora https://topwspinanie.pl/ oraz mediach społecznościowych należących do organizatora.

33. Aby cofnąć zgodę, należy przesłać wiadomość mailową na adres: info@topwspinanie.pl